The road to Cappadocia Pt.2 (2008.03.28)

p1010492.jpg
Central Anatolian Plateau
Konya-Ortahisar (Türkiye)
p1010493.jpg
Central Anatolian Plateau
Konya-Ortahisar (Türkiye)
p1010496.jpg
Central Anatolian Plateau
Konya-Ortahisar (Türkiye)
p1010497.jpg
Central Anatolian Plateau
Konya-Ortahisar (Türkiye)
p1010500.jpg
Central Anatolian Plateau
Konya-Ortahisar (Türkiye)
p1010503.jpg
Central Anatolian Plateau
Konya-Ortahisar (Türkiye)
p1010504.jpg
Central Anatolian Plateau
Konya-Ortahisar (Türkiye)